Informacja o przetwarzanych danych osobowych

VIMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa 02-705 przy ul. Czerniowieckiej 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000198978, NIP 567-13-21-834, REGON 130285588 przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane w związku z korzystaniem przez Państwa ze stron internetowych należących do VIMED Sp. z o.o.

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: VIMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa 02-705 przy ul. Czerniowieckiej 9 (dalej: „Administrator”).
 2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Czerniowiecka 9, 02-705 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: iod@vimed.pl

II. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

 1. 1. Dane osobowe uzyskane podczas składania oferty, zawarcia umowy, wykonania zgłoszeń serwisowych lub złożenia zamówień ,wyrażenia zgody marketingowej, wykorzystujemy w następujących celach:
  • 1.1. zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy;
  • 1.2. wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych:
   • a. wystawienie i przechowywanie faktur, w tym dokumentów księgowych;
   • b. obsługa prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa;

   – przez czas niezbędny do wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;

  • 1.3. wysyłanie treści marketingowych – przez czas istnienia zgody na otrzymywane treści marketingowych;
 2. 2. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:
  • 2.1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  • 2.2. art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy;
  • 2.3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

III. Komu przekazujemy dane osobowe

 1. Pani/Pana dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, którzy uczestniczą w wykonywaniu czynności takich jak: obsługa systemów teleinformatycznych, podwykonawcom wspierającym w wykonaniu otrzymanego zamówienia, podmiotom utrzymującym sieć telekomunikacyjną, podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
 2. Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

IV. Państwa uprawnienia

 1. W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Jak również mają Państwo możliwość żądania od Administratora do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.
 3. Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:
  • kontakt pisemny: ul. Czerniowiecka 9, 02-705 Warszawa
  • kontakt e-mailowy: iod@vimed.pl

V. Prawo sprzeciwu

 1. Niezależnie od uprawnień określonych w IV. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych.

VI. Skarga

 1. Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z regulaminem świadczenia usług, umową oraz z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Serwis vimed.pl chroni prawo do prywatności swoich użytkowników. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych i zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszelkie informacje będą w należyty sposób chronione przed nieuprawnionym dostępem. Informujemy o przysługującym każdemu, zgodnie z prawem, prawie wglądu do własnych danych osobowych i do zgłaszania poprawek.

Polityka prywatności

Dbając o prywatność użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową: vimed.pl, poniżej zamieszczamy informacje na temat danych osobistych pobieranych w momencie wejścia na vimed.pl oraz przy rejestracji w celu otrzymywania newslettera.

Nigdy nie sprzedajemy ani nie przekazujemy danych zebranych o użytkownikach naszej strony innym podmiotom.

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.

Dane uzyskane z Google Analytics mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Jeżeli zapisujesz się do Newslettera, Twoje dane będą przetwarzane w celu rozesłania naszego Newslettera, na który wyrażasz zgodę rejestrując się w serwisie. W każdej chwili jednak możesz zrezygnować z jego otrzymywania poprzez wybór tej opcji w treści Newslettera.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Firma zbierająca dane: VIMED Sp. z o.o., 02-705 Warszawa, ul. Czerniowiecka 9
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

Polityka cookies

W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem Portalu vimed.pl do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator używa tzw. cookies, tj. krótkich informacji tekstowych zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu oraz umożliwiają sprawne identyfikowanie Użytkownika i jego preferencji co pozwala na poznanie jego zachowań i zainteresowań. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego Portalu.