Regulamin Świadczenia Usług | VIMED

Regulamin Świadczenia Usług
Innowacyjne Centrum Medyczne VIMED

Wydanie 9 z dnia 2023-03-01

§ 1 Definicje

 1. Regulamin Świadczenia Usług – stanowi załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Medycznego VIMED i określa szczegółowe zasady świadczenia usług dla pacjentów. Dokument ten jest dostępny w Recepcji przychodni oraz na stronie Internetowej CM VIMED.
 2. ICM VIMED – Innowacyjne Centrum Medyczne VIMED – jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr księgi 23559. Organem założycielskim jest VIMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa 02-705 ul. Czerniowieckia 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000198978, NIP 567-13-21-834, REGON 130285588.
 3. Ankiety/ Wywiady/ Oświadczenia – formularze w formie elektronicznej lub papierowej wypełniane przez pacjenta w celu dostarczenia specjalistom informacji niezbędnych do świadczenia usług danego rodzaju.
  1. Karta Informacyjna Pacjenta – formularz zawierający dane osobowe i teleadresowe pacjenta oraz pełnomocnika, wraz z klauzulą RODO – (formularz nr F.1). Musi być wypełniony przez pacjenta przed rozpoczęciem udzielania świadczeń medycznych.
  2. Ankieta – Wywiad Funkcjonalny – formularz zawierający informacje o stanie zdrowia pacjenta (formularz nr F.2), niezbędna przed rozpoczęciem konwencjonalnego leczenia.
  3. Ankieta – Wywiad Stylu Życia – formularz zawierający informacje o stylu życia pacjenta (formularz nr F.3), niezbędna przed rozpoczęciem leczenia z wykorzystaniem metodologii personalizowanej, funkcjonalnej medycyny stylu życia.
  4. Oświadczenie o braku przeciwwskazań – formularz wypełniany w sytuacji, kiedy pacjent zleca nam wykonanie zabiegów medycznych bez kwalifikacji lekarskiej i skierowania wystawionego przez lekarza ICM VIMED. (formularz nr F.4).
  5. Zgoda Pacjenta na zabiegi medycyny fizykalnej (formularz nr F.5).
  6. Zgoda Pacjenta na zabiegi medycyny estetycznej – (formularz nr F.6).
  7. Zgoda Pacjenta na zabiegi – wlewy dożylne, (formularz nr F.7).
  8. Prośba o przesłanie wyników – (formularz nr F.8).
  9. Dodatkowe Klauzule – w sytuacjach nadzwyczajnych mogą być wdrażane dodatkowe zasady postępowania jak np.  w sytuacji zagrożenia epidemią.
 4. Umowa o Świadczenie usług – ICM VIMED może zawrzeć z pacjentem umowę o świadczenie usług zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr Z.1. 
 5. Pacjent – każda osoba, która korzysta z usług medycznych w ICM VIMED.
 6. Pełnomocnik Pacjenta – osoba, która reprezentuje pacjenta w ICM VIMED na mocy prawa.

§ 2 Zasady świadczenia usług medycznych

 1. Innowacyjne Centrum Medyczne VIMED świadczy usługi zdrowotne, dążąc do optymalnego wykorzystania wszystkich aspektów stylu życia, w celu zapewnienia pełnego, fizycznego i mentalnego dobrostanu pacjenta, przy zastosowaniu najnowszej wiedzy medycznej, uwzględniając wszystkie dostępne metody terapeutyczne, zarówno medycyny konwencjonalnej, jak i te oparte na tradycyjnej medycynie, które okazały się skuteczne i bezpieczne. Priorytetem jest używanie metod naturalnych oraz unikanie inwazyjnych metod leczenia tak długo, jak to możliwe, jeżeli jest to medycznie uzasadnione i nie stwarza ryzyka dla pacjenta.
 2. Korzystanie z usług medycznych może rozpocząć się nie wcześniej niż po opłaceniu ceny za zamówione usługi i wypełnieniu Karty Informacyjnej Pacjenta oraz wymaganych ankiet i wywiadów, Dane osobowe pacjenta muszą być zweryfikowane przez pracownika Recepcji na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Weryfikacja danych musi być potwierdzona poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w systemie informatycznym ICM VIMED,
 3. Zgodę na świadczenie zdrowotne może wyrazić pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, u którego świadczenie ma być wykonane. Jednocześnie, gdy pacjent nie ukończył 18 roku życia zgodę na świadczenie zdrowotne małoletniego musi wyrazić również jego przedstawiciel ustawowy – Pełnomocnik Pacjenta. Zgoda na udzielenie świadczeń medycznych u pacjentów, którzy nie ukończyli 16 lat powinna być wyrażona w formie pisemnej przez przedstawiciela ustawowego – Pełnomocnika Pacjenta.
 4. ICM VIMED stawia swoje zasoby do dyspozycji pacjenta w określonym miejscu i czasie, a pacjent zobowiązuje się zapłacić za wykonanie zamówionych usług umówioną kwotę.  Po otrzymaniu przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówionych usług pracownik rezerwuje termin/y świadczenia usług. Akceptacja zaproponowanego terminu/ terminów, także milcząca, oznacza zawarcie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług zgodnie z zasadami określonymi z niniejszym Regulaminie.
 5. Wszelkie zabiegi medycyny fizykalnej wykonywane są na podstawie skierowania lekarskiego wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą wykonania zabiegu, w zależności od rodzaju wybranego zabiegu.
 6. Pacjent, który oświadcza, że ma wiedzę o zabiegach realizowanych w ICM VIMED, o wskazaniach i przeciwwskazaniach do ich wykonania i nie chce skorzystać z kwalifikacji do zabiegów, może na własną odpowiedzialność skorzystać z wybranych zabiegów także bez skierowania, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia.
 7. Pacjent zobowiązuje się do udzielenia pełnej i wszechstronnej informacji na temat stanu swojego zdrowia, tj.: przebyte i obecne choroby, urazy, reakcje alergiczne, przyjmowane leki (szczególnie: antydepresyjne, psychotropowe, spazmolityczne, stosowane w leczeniu anemii, nadciśnieniowe, cukrzycowe oraz cytostatyczne i immunosupresyjne, oraz inne, np. stosowane w przebiegu choroby nowotworowej), ciąża itp., a także do poinformowania o wszystkim, co może wpłynąć na wynik badań lub terapii, np. niewłaściwe przygotowanie do badania lub zabiegu (np. stosowanie restrykcyjnych diet lub uprawianie intensywnej aktywności fizycznej).
 8. Informacje o stosowanych w ICM VIMED metodach diagnostycznych i terapeutycznych, o zasadach odpowiedniego przygotowania do badań diagnostycznych i zabiegów, o przebiegu tych zabiegów, o stronie technicznej i sprzęcie używanym podczas zabiegów, a także o wskazaniach i przeciwwskazaniach do badań i zabiegów udostępnione są na stronie internetowej www.vimed.pl lub/ i w materiałach informacyjnych dostępnych w Recepcji. Informacje te oraz szczegółowe informacje o cenach świadczonych usług, dostępne są także za pośrednictwem personelu ICM VIMED.
 9. W realizacji programu kompleksowych programów terapeutycznych oraz w terapiach medycyny estetycznej niezbędne jest wykonanie odpowiedniej dokumentacji fotograficznej i umieszczenie jej w dokumentacji medycznej Pacjenta. Informacje o przebiegu leczenia oraz dokumentacja medyczna i fotograficzna mogą być wykorzystane do prowadzenia badań i publikacji naukowych, oraz do  opracowywania artykułów poglądowych, bez dodatkowej zgody pacjenta, pod warunkiem zachowaniu pełnej anonimowości – w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta.

§ 3 Zasady rezerwacji usług

 1. Rezerwacja terminów świadczenia usług dokonywana jest po wniesieniu przedpłaty w wysokości odpowiadającej wartości zamówionych usług. W przypadku dokonywania rezerwacji terminów usług w okresie  późniejszym (powyżej jednego tygodnia) możliwe jest wstępne dokonanie rezerwacji bez wcześniejszej wpłaty. Taka wstępna rezerwacja powoduje zablokowanie zarezerwowanego terminu na 3 dni. Jeżeli w tym okresie nie zostanie uregulowana płatność, rezerwacja zostanie usunięta, aby zwolnić termin dla innego pacjenta.
 2. Wpłaty należy dokonać kartą kredytową w Recepcji, lub przelewem na konto bankowe, nr 33 1160 2202 0000 0001 3152 5226 dla wpłat w PLN oraz nr 98 1160 2202 0000 0001 3152 5317 dla wpłat w EUR, lub 28 1160 2202 0000 0001 3152 5413 dla wpłat w USD, na rzecz: ICM VIMED Sp. z o.o., 02-705 Warszawa, ul. Czerniowiecka 9, podając: tytuł wpłaty, Imię i Nazwisko, nr PESEL Pacjenta. Płatności można także dokonać korzystając z internetowego systemu płatności na stronie internetowej www.vimed.pl. W wyjątkowych sytuacjach mogą być zaakceptowane także płatności gotówkowe w Recepcji.
 3. Wpłat można dokonywać za pomocą szybkich płatności online za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl (PayPro SA).
 4. W razie potrzeby potwierdzenie przelewu należy wysłać drogą elektroniczną na adres warszawa@vimed.pl.
 5. Zaksięgowane przez ICM VIMED środki zostają zarachowane jako płatność za usługi w kolejności odpowiadającej najbliższym kalendarzowo terminom rezerwacji, zgodnie z zasadami płatności określonymi w niniejszym Regulaminie.
 6. Po zarejestrowaniu wpłaty na koncie pracownik ICM Vimed, skontaktuje się z Pacjentem w celu dokonania rezerwacji terminów.
 7. Jeżeli Pacjent nie może skorzystać z usług w umówionym terminie, powinien zawiadomić o tym ICM VIMED z takim wyprzedzeniem, aby możliwe było wykorzystanie tego terminu dla innego pacjenta z listy rezerwowej, jednak nie później niż na 72 godziny przed terminem. W przeciwnym razie płatność za usługę zostanie zaksięgowana i przeznaczona na pokrycie 100% cennikowej wartości usługi tak, jakby usługa została zrealizowana, jako rekompensata poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści (zgodnie z art. 746 k.c.). Rezerwacja zastępczego terminu zostanie dokonana po dokonaniu przedpłaty zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zapis niniejszy nie dotyczy usług związanych z pobieraniem materiału do badania, które można odwołać w każdym czasie.
 8. Brak możliwości przybycia na umówiony termin lub w umówionym okresie obowiązywania pakietu   usług z powodów losowych nie może być podstawą roszczeń ze strony Pacjenta o zwrot przedpłaty, lub przyznania mu prawa do skorzystania z niewykonanych świadczeń w innym okresie.
 9. Spóźnienie się pacjenta na zamówioną usługę może się wiązać z koniecznością skrócenia czasu usługi lub umówienia się na inny termin, jeżeli skrócenie czasu usługi mogłoby wpłynąć na obniżenie jej jakości. W takiej sytuacji potrącona zostanie opłata za usługę w pełnej wysokości, jako rekompensata poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści (zgodnie z art. 746 k.c.).
 10. W sytuacji, gdy usługa nie zostanie zrealizowana w wyznaczonym terminie z przyczyn leżących po stronie ICM VIMED, a Pacjent, który dokonał przedpłaty w pełnej wysokości nie zostanie o tym uprzedzony na 24 godziny przed terminem, otrzyma rabat na tę usługę w wysokości 100% wartości usługi.

§ 4 Prawa i obowiązki pacjenta

 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w ICM VIMED pacjent ma prawo do:
  1. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
  2. uzyskania wyczerpującej informacji o proponowanych usługach medycznych,
  3. świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
  4. rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
  5. zapewnienia bezpieczeństwa w czasie leczenia
  6. odmówienia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych, przed ich wykonaniem.
 2. Do obowiązków pacjenta należy przekazanie wszystkich informacji dotyczących stanu zdrowia, które mogą mieć wpływ na przebieg terapii, a także:
  1. przestrzeganie Regulaminu Porządkowego ICM VIMED,
  2. poszanowanie godności i uprzejme traktowanie personelu ICM VIMED,
  3. przestrzeganie zasad higieny osobistej,
  4. posiadanie ważnych dokumentów pozwalających zidentyfikować tożsamość,
  5. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
  6. stosowanie się do zaleceń personelu ICM VIMED.
 3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w ICM VIMED ma prawo do złożenia skargi do Zarządu ICM VIMED.
 4. Personel ICM VIMED ma prawo odstąpić od wykonania usługi nawet w trakcie jej wykonywania, jeżeli mogłoby to rodzić ryzyko negatywnych skutków zdrowotnych (przeciwwskazania) lub kontynuowanie usługi byłoby sprzeczne z etyką zawodową i obowiązującymi normami prawa i wiedzy medycznej, a także w sytuacji, gdyby zachowanie pacjenta naruszało postanowienia regulaminów ICM VIMED lub normy współżycia społecznego.
 5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu w trakcie zabiegu, czy przebiegu terapii, pacjent winien niezwłocznie poinformować personel ICM VIMED o rodzaju zaobserwowanych zaburzeń. Personel zobowiązany jest sporządzić notatkę o wystąpieniu zaburzeń zgodnie z odpowiednią instrukcją postępowania.

§ 5 Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością ICM VIMED. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. ICM VIMED udostępnia dokumentację medyczną Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej pisemnie przez pacjenta, a także podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej na mocy odpowiednich przepisów prawa, po złożeniu przez pacjenta wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej na odpowiednim formularzu.
 2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. do wglądu w siedzibie ICM VIMED,
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
  3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginału tej dokumentacji.
 3. Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa art. 28 ust. 4. Ustawy z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.).
 4. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w poprzednim kwartale.
 5. Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty:
  1. jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 4,50 zł,
  2. jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,40 zł,
  3. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 3,00 zł,
 6. Jeżeli wyniki badań lub inne elementy dokumentacji medycznej mają być wysłane przesyłką pocztową, lub kurierską, pacjent powinien wypełnić formularz „Prośba o przesłanie wyników”.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Pacjenta. Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane Pacjenta umożliwiające jego identyfikację.
 3. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia ww. zdarzenia lub od dnia uzyskania przez klienta informacji o zdarzeniu.
 4. Reklamację można złożyć w formie pisemnej drogą komunikacji elektronicznej na adres e-mail: usługodawcy, w tytule wiadomości podając “Reklamacja”.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji klient zostanie poproszony o uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego we wskazanym zakresie.
 6. Reklamacje rozwiązywane są w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, a odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail klienta.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Pacjent ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia, jednak najpóźniej na 72 godziny przed umówionym terminem wykonania usługi, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. ICM VIMED nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, związane ze świadczonymi usługami, powstałe z winy pacjenta, siły wyższej, bądź też w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były znane personelowi, lub okoliczności, na które ICM VIMED nie ma wpływu, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego zaniedbania personelu ICM VIMED.
 2. ICM VIMED nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, wynikłego z zatajenia przez Pacjenta ważnych informacji o jego stanie zdrowia, bądź spowodowanego nieprzestrzeganiem przez Pacjenta planu terapii, zaleconej diety i innych zaleceń, a także w sytuacji, gdy po zabiegach w ICM VIMED Pacjent podda się zabiegom lub procedurom medycznym w innym ośrodku, bez konsultacji z lekarzem prowadzącym w ICM VIMED
 3. Wprowadzanie zwierząt na teren ICM VIMED jest zabronione, palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie jakichkolwiek środków odurzających na terenie ICM VIMED jest zabronione
 4. W przypadku niestosownego zachowania pacjenta na terenie ICM VIMED lub rażącego naruszenia porządku czy przebiegu procesu udzielania świadczeń personel ma prawo odmówić, lub przerwać świadczenie usługi i poprosić o niezwłoczne opuszczenie przychodni, chyba że zachodzi uzasadniona obawa, iż odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia, lub zdrowia pacjenta albo życia, lub zdrowia innych osób. W takiej sytuacji ICM VIMED ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług i zatrzymania opłaty za usługę w pełnej wysokości, jako rekompensatę poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści.
 5. Pacjent ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone na terenie ICM VIMED z jego winy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 633).
 7.  oraz przepisy wykonawcze

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2023-03-01.