Regulamin Świadczenia Usług | VIMED

Regulamin Świadczenia Usług Medycznych
w Innowacyjnym Centrum Medycznym VIMED

Wydanie 6 z dnia 2018-01-15

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez placówki ICM VIMED.

§ 1 Definicje

1. Regulamin Porządkowy – dostępny do wglądu w placówkach ICM VIMED.
2. Zgoda Pacjenta na udzielanie świadczeń – oświadczenie pacjenta podpisywane przed przystąpieniem do udzielania świadczeń realizowanych w ICM VIMED, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Cennik usług – wszystkie usługi ujęte w systemie informatycznym, załącznik nr 2, informacje o cenach udostępniane wyłącznie przez pracownika Recepcji.
4. Cennik skrócony – najczęściej realizowane usługi i pakiety – załącznik nr 3, dostępny do wglądu w Recepcji oraz podczas konsultacji u specjalistów.
5. Umowa o Świadczenie usług medycznych – załącznik nr 4 – dokument podpisywany przez pacjenta w celu realizacji Terapii Fenotypowej wraz z załącznikiem do umowy (w jednym z trzech wariantów) – załącznik nr 5 v1,v2,v3.
6. Oświadczenie Pacjenta o przejęciu odpowiedzialności – dokument podpisywany przez pacjenta przed przystąpieniem do udzielania świadczeń realizowanych w ICM VIMED, bez skierowania od lekarza, którego wzór stanowi załącznik nr 6.
7. Pacjent – każda osoba, która korzysta z usług medycznych w ICM VIMED.
8. ICM VIMED – podmiot leczniczy, wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr księgi 23559, dla którego organem założycielskim jest VIMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa 02-705 przy ul. Czerniowieckiej 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000198978, NIP 567-13-21-834, REGON 130285588.

§ 2 Zasady wykonywania usług medycznych

1. Innowacyjne Centrum Medyczne VIMED świadczy usługi zdrowotne, dążąc do optymalnego wykorzystania wszystkich aspektów stylu życia, w celu zapewnienia pełnego, fizycznego i mentalnego dobrostanu pacjenta, przy zastosowaniu najnowszej wiedzy medycznej, uwzględniając wszystkie dostępne metody terapeutyczne, zarówno medycyny konwencjonalnej, jak i te oparte na tradycyjnej medycynie, które okazały się skuteczne i bezpieczne. Priorytetem jest używanie metod naturalnych oraz unikanie inwazyjnych metod leczenia tak długo jak to możliwe, jeżeli jest to medycznie uzasadnione i nie stwarza ryzyka dla pacjenta.
2. Korzystanie z usług medycznych może rozpocząć się po opłaceniu ceny za zamówione usługi, wypełnieniu karty informacyjnej pacjenta, wyrażeniu zgody na świadczenie usług medycznych lub podpisaniu umowy o świadczeniu usług medycznych oraz po dokonaniu przez pracownika Recepcji odpowiedniego wpisu w systemie informatycznym ICM VIMED, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3. Zgodę na świadczenie zdrowotne może wyrazić pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, u którego świadczenie ma być wykonane, jednocześnie gdy pacjent nie ukończył 18 roku życia zgodę na świadczenie zdrowotne małoletniego musi wyrazić również jego przedstawiciel ustawowy.
4. Zgoda na udzielenie świadczeń medycznych u pacjentów, którzy nie ukończyli 16 lat powinna być wyrażona w formie pisemnej przez przedstawiciela ustawowego pacjenta.
5. ICM VIMED stawia do dyspozycji pacjenta swoje zasoby w określonym miejscu i czasie. Pacjent zobowiązuje się za wykonanie zamówionych usług zapłacić kwotę określoną w Cenniku lub Umowie.
6. Podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług ICM VIMED, dokonanie przedpłaty w wysokości 100% wartości usługi i rezerwacja terminu oznaczają zawarcie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług medycznych i są równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich punktów niniejszego Regulaminu.
7. Zabiegi wykonywane są na podstawie skierowania lekarskiego wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą wykonania zabiegu, w zależności od rodzaju wybranego zabiegu.
8. Pacjent, który oświadcza, że ma wiedzę o zabiegach realizowanych w ICM VIMED i o przeciwwskazaniach do ich wykonania, może na własną odpowiedzialność skorzystać z zabiegów medycyny fizykalnej także bez skierowania, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia.
9. Pacjent zobowiązuje się do udzielenia pełnej i wszechstronnej informacji na temat stanu swojego zdrowia, tj.: przebyte i obecne choroby, urazy, reakcje alergiczne, przyjmowane leki (szczególnie: antydepresyjne, psychotropowe, spazmolityczne, stosowane w leczeniu anemii, nadciśnieniowe, cukrzycowe oraz cytostatyczne i immunosupresyjne oraz inne, np. stosowane w przebiegu choroby nowotworowej), ciąża itp., a także do poinformowania o wszystkim, co może wpłynąć na wynik badań lub terapii, np. niewłaściwe przygotowanie do badania lub zabiegu (np. stosowanie restrykcyjnych diet lub uprawianie intensywnej aktywności fizycznej).
10. Informacje o stosowanych w ICM VIMED metodach diagnostycznych i terapeutycznych, o zasadach odpowiedniego przygotowania do badań diagnostycznych i zabiegów, o przebiegu tych zabiegów, o stronie technicznej i sprzęcie używanym podczas zabiegów, a także o wskazaniach i przeciwwskazaniach do badań i zabiegów udostępnione są na stronie internetowej www.vimed.pl lub w materiałach informacyjnych. Informacje te oraz szczegółowe informacje o cenach świadczonych usług, dostępne są także za pośrednictwem personelu ICM VIMED.
11. W realizacji programu Terapii Fenotypowej oraz Terapii Ketogenicznej niezbędne jest wykonanie niezbędnej w procesie terapeutycznym dokumentacji fotograficznej i umieszczenie jej w dokumentacji medycznej Pacjenta.

§ 3 Zasady rezerwacji usług

1. Rezerwacja terminów świadczenia usług dokonywana jest po wniesieniu przedpłaty (zadatku) w wysokości odpowiadającej wartości zamówionych usług.
2. Wpłaty należy dokonać w Recepcji ICM VIMED lub przelewem na konto bankowe, nr 33 1160 2202 0000 0001 3152 5226 , na rzecz: ICM VIMED Sp. z o.o., 02-705 Warszawa, ul. Czerniowiecka 9, podając: tytuł wpłaty, Imię i Nazwisko, nr PESEL Pacjenta. Płatności można także dokonać korzystając z internetowego systemu płatności na stronie internetowej www.vimed.pl.
3. Potwierdzenie przelewu można wysłać drogą elektroniczną na adres warszawa@vimed.pl.
4. Zaksięgowane przez ICM VIMED środki zostają zarachowane jako płatność za usługi w kolejności odpowiadającej najbliższym kalendarzowo terminom rezerwacji, zgodnie z zasadami płatności określonymi w niniejszym Regulaminie.
5. Dział Obsługi Pacjenta ICM Vimed, po zarejestrowaniu wpłaty na koncie ICM VIMED, skontaktuje się z Pacjentem w celu dokonania rezerwacji terminów.
6. Jeżeli Pacjent nie może skorzystać z usług w umówionym terminie, powinien zawiadomić o tym ICM VIMED z takim wyprzedzeniem, aby możliwe było wykorzystanie tego terminu dla innego pacjenta z listy rezerwowej, jednak nie później niż na 72 godziny przed terminem. W przeciwnym razie płatność za usługę zostanie zaksięgowana tak, jakby usługa została zrealizowana, bez możliwości zwrotu wpłaconej przedpłaty, która zostanie wykorzystana na pokrycie 100% cennikowej wartości usługi jako rekompensata poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści (zgodnie z art. 746 k.c.). Rezerwacja zastępczego terminu zostanie dokonana po dokonaniu wpłaty przedpłaty zgodnie z niniejszym Regulaminem.
7. Brak możliwości przybycia na umówiony termin z powodów losowych nie może być podstawą roszczeń ze strony Pacjenta o zwrot przedpłaty lub przyznania mu prawa do skorzystania z niewykonanych świadczeń w innym okresie.
8. Spóźnienie się pacjenta na zabieg/wizytę może się wiązać z koniecznością skrócenia czasu zabiegu/wizyty lub umówienia się na inny termin, jeżeli skrócenie czasu zabiegu/wizyty mogłoby wpłynąć na obniżenie jego jakości. W takiej sytuacji potrącona zostanie opłata za usługę w pełnej wysokości, jako rekompensata poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści (zgodnie z art. 746 k.c.).
9. W sytuacji, gdy usługa nie zostanie zrealizowana w wyznaczonym terminie z przyczyn leżących po stronie ICM VIMED, a Pacjent który dokonał przedpłaty w pełnej wysokości nie zostanie o tym uprzedzony na 24 godziny przed terminem, otrzyma rabat na tę usługę w wysokości 100% wartości usługi.

§ 4 Prawa i obowiązki pacjenta

1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w ICM VIMED pacjent ma prawo do:

– poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
– uzyskania wyczerpującej informacji o proponowanych usługach medycznych,
– świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
– rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
– odmówienia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych, przed ich wykonaniem.

2. Do obowiązków pacjenta należy:
– przekazanie wszystkich informacji dotyczących stanu zdrowia, które mogą mieć wpływ na przebieg terapii
– przestrzeganie Regulaminu Porządkowego ICM VIMED,
– poszanowanie godności i uprzejme traktowanie personelu ICM VIMED,
– przestrzeganie zasad higieny osobistej,
– posiadanie ważnych dokumentów pozwalających zidentyfikować tożsamość,
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
– przestrzeganie zaleceń personelu ICM VIMED.

3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w ICM VIMED ma prawo do złożenia skargi do Zarządu ICM VIMED.

4. Personel ICM VIMED ma prawo odstąpić od wykonania usługi nawet w trakcie jej wykonywania, jeżeli mogłoby to rodzić ryzyko negatywnych skutków zdrowotnych (przeciwwskazania) lub kontynuowanie usługi byłoby sprzeczne z etyką zawodową i obowiązującymi normami prawa i wiedzy medycznej, a także w sytuacji, gdyby zachowanie pacjenta naruszało postanowienia regulaminów ICM VIMED lub normy współżycia społecznego.
5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu w trakcie zabiegu, czy przebiegu terapii, pacjent winien niezwłocznie poinformować personel ICM VIMED o rodzaju zaobserwowanych zaburzeń. Personel zobowiązany jest sporządzić notatkę o wystąpieniu zaburzeń zgodnie z odpowiednią instrukcją postępowania.

§ 5 Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

1. Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością ICM VIMED. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
2. ICM VIMED udostępnia dokumentację medyczną Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej pisemnie przez pacjenta, a także podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej na mocy odpowiednich przepisów prawa, po złożeniu przez pacjenta wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej na odpowiednim formularzu.
3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
– do wglądu w siedzibie ICM VIMED,
– poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
– poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu,
jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginału tej dokumentacji.
4. Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa art. 28 ust. 4. Ustawy z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.).
5. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w poprzednim kwartale.
6. Jeżeli wyniki badań lub inne elementy dokumentacji medycznej mają być wysłane przesyłką pocztową lub kurierską, pacjent powinien wypełnić formularz „Prośba o przesłanie wyników”.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. ICM VIMED nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, związane ze świadczonymi usługami, powstałe z winy pacjenta, siły wyższej, bądź też w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były znane personelowi, lub okoliczności, na które ICM VIMED nie ma wpływu, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego zaniedbania personelu ICM VIMED.
2. ICM VIMED nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, wynikłego z zatajenia przez Pacjenta ważnych informacji o jego stanie zdrowia, bądź spowodowanego nieprzestrzeganiem przez Pacjenta planu terapii, zaleconej diety i innych zaleceń, a także w sytuacji, gdy po zabiegach w ICM VIMED Pacjent podda się zabiegom lub procedurom medycznym w innym ośrodku, bez konsultacji z lekarzem prowadzącym w ICM VIMED
3. Wprowadzanie zwierząt na teren ICM VIMED jest zabronione
4. Palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie jakichkolwiek środków odurzających na terenie ICM VIMED jest zabronione
5. W przypadku niestosownego zachowania pacjenta na terenie ICM VIMED lub rażącego naruszenia porządku czy przebiegu procesu udzielania świadczeń, personel ma prawo odmówić lub przerwać świadczenie usługi i poprosić o niezwłoczne opuszczenie przychodni, chyba, że zachodzi uzasadniona obawa, iż odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta albo życia lub zdrowia innych osób. W takiej sytuacji ICM VIMED ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług i zatrzymania opłaty za usługę w pełnej wysokości, jako rekompensatę poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści.
6. Pacjent ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone na terenie ICM VIMED z jego winy.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisy wykonawcze
8. Regulamin Świadczenia Usług wchodzi w życie z dniem podpisania.